Regulamin

IRONMAN 5150 WARSAW - REGULAMIN

 

SZTAFETY IRONMAN 5150 WARSAW - REGULAMIN

 

 IRONMAN 5150 WARSAW - REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY
1. Organizatorem IRONMAN 5150 Warsaw jest agencja marketingu sportowego SE Group Sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.
2. IRONMAN 5150 Warsaw jest eventem organizowanym i zarządzanym przez niezależnego licencjobiorcę World Triathlon Corporation (WTC). Nazwa i logo są używane za pozwoleniem. 

II. ZASADY OGÓLNE 
1. W  trakcie zawodów obowiązują zasady zgodne z regulaminem ITU i mają priorytet nad zasadami krajowych federacji. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli występują szczególne zapisy w regulaminie dla danej imprezy, będą one rozpatrywane w dalszej kolejności. Zawody będą rozegrane na podstawie niniejszego regulaminu w konwencji „bez draftingu”.
2. Na zawodach obowiązują licencje (dzienne lub roczne) triathlonowych federacji krajowych. 

ITU Competition Rules

III. TERMIN, DYSTANSE, TRASY 
1. Biuro zawodów będzie czynne 15.06.2019 r., w godz. 10:00 – 19:00.
2. IRONMAN 5150 Warsaw odbędzie się na dystansie olimpijskim (1,5-40-10) w dniu 16.06.2019 r.
3. Pływanie - 1,5 km. 1 pętla po prostokącie w  Zalewie Zegrzyńskim. Start do pływania nastąpi z linii brzegowej plaży ośrodka Rewita WDW Rynia.  Przewidywana temperatura w połowie czerwca w Zalewie Zegrzyńskim to 16-20°C. Organizator zaleca pianki triathlonowe. Przy temperaturze wody poniżej 16°C pianki triathlonowe będą obowiązkoweLimit ukończenia pływania – 50 minut.
4. Rower – 40 km. Trasa wytyczona z punktu (T1) do punktu (T2). Start z parkingu ośrodka „Rewita WDW Rynia” (ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi). Zawody w konwencji bez draftingu! Dozwolone tylko kolarskie rowery szosowe oraz rowery triathlonowe do jazdy na czasLimit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 2 godziny 45 minut. Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego wprowadzenia i odebrania roweru do/z strefy zmian. 
5. Bieg – 10,0 kmLimit ukończenia zawodów - 4:00 godziny.
6. Pomiar czasu – elektroniczny z wykorzystaniem chipów. Chip należy nosić na nodze od momentu przekroczenia linii startu do zakończenia zawodów. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipu we wskazanym przez Organizatora miejscu.  

IV. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE

Kobiety

Mężczyźni

W PRO (Elita kobiet)*

M PRO (Elita Mężczyzn)*

W 18 (18-24 lata)

M 18 (18-24 lat)

W 25 (25-29 lat)

M 25 (25-29 lat)

W 30 (30-34 lata)

M 30 (30-34 lata)

W 35 (35-39 lat)

M 35 (35-39 lat)

W 40 (40-44 lata)

M 40 (40-44 lata)

W 45 (45-49 lat)

M 45 (45-49 lat)

W 50 (50-54 lata)

M 50 (50-54 lata)

W 55 (55-59 lat)

M 55 (55-59 lat)

W 60 (60-64 lata)

M 60 (60-64 lata)

W 65 (65-69 lat)

M 65 (65-69 lat)

W 70 (70-74 lata)

M 70 (70-74 lata)

W 75 (75-79 lat)

M 75 (75-79 lat)

W 80 ( 80 lat i więcej)

M 80 ( 80 lat i więcej)

*O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

*Zakwalifikowanie do kategorii PRO wyklucza udział w kategorii wiekowej.

V. STARTY FALOWE

FALA

KATEGORIA

09:00:00

PRO Mężczyźni

09:02:00

PRO Kobiety

09:05:00

Sztafety

09:10:00

Kategorie wiekowe - rolling start

Rolling start - organizacja: start podzielony na strefy czasowe (czas ukończenia pływania). Zwodnicy ustawiają się w strefie, zgodnej z planowanym czasem ukończenia pływania. Od 9:10, w kolejności od najszybszej do najwolniejszej strefy, do wody będą wpuszczane ośmioosobowe grupy w odstępach 10 sekund. UWAGA! Kategoria wiekowa/kolor czepka nie determinują godziny startu. Wyboru strefy dokonuje zawodnik w strefie startu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu.

VI. NAGRODY   
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą IRONMAN 5150 Warsaw, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
2. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród na stronie internetowej 5150warsaw.com 
3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora w Warszawie, do 10 lipca 2019 r. 
4. Zdobywcy miejsc I-V w klasyfikacji PRO mężczyzn i PRO kobiet otrzymają nagrody finansowe i puchary. 
5. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymują pamiątkowe statuetki. 
6 Zdobywcy miejsc I-III K/M w kategorii Mistrz Warszawy, otrzymują pamiątkowe statuetki. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.
8. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie triathlonu i negatywny wynik kontroli antydopingowej, w przypadku jej przeprowadzenia. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Zawodnicy klasyfikowani w kategorii PRO nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W IRONMNA 5150 Warsaw może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 18 lat.
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach jest własnoręczne podpisanie Oświadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów.
3. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 
4. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatorów oraz służby porządkowe.
5. Sędziowie mają prawo do dyskwalifikacji zawodnika niestosującego się do zasad zawartych w Regulaminie.
6. Decyzje obsługi medycznej, dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne. Transport medyczny zawodnika skutkuje jego dyskwalifikacją.
7. Jeżeli zawodnik zadecyduje o wycofaniu się z zawodów w dowolnym momencie rywalizacji zobowiązany jest do poinformowania o tym sędziów i zwrócenie chipa. Niezastosowanie się do powyższej zasady może powodować uniemożliwieniem zawodnikowi uczestniczenia w zawodach WTC.
8. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW. Każdy uczestnik objęty zostanie ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków mających miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub zgon ubezpieczonego. Składkę płaci Ubezpieczający 
9.  Koszt opłaty startowej, noclegów, dojazdów oraz własnego wyżywienia, każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do IRONMAN 5150 Warsaw będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na SlotMarket.pl
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 31 maja 2019 r. 
3. Limit uczestników w IRONMAN 5150 Warsaw wynosi 1500 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu.
4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości. 
5. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
6. Opłatę startową należy uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane. 
7. Opłata startowa za udział w IRONMAN 5150 Warsaw, w zależności od kolejności zgłoszeń, wynosi:
- 80 Euro – pierwsze 500 pakietów,
- 100 Euro – kolejne 500 pakietów,

- 120 Euro – ostatnie 500 pakietów.
8. Dowodem skutecznej rejestracji oraz płatności jest e-mail przesłany na adres podany w formularzu rejestracyjnym.  
9. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny rok. 
10. Rezygnację z zawodów należy zgłaszać pisemnie na adres: info@5150warsaw.com. Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:
- do 4 miesięcy przed zawodami (tj. do 16 lutego 2019 r.) zwracamy: 50% opłaty startowej;
- do 45 dni przed zawodami (tj. do 02 maja 2019 r.) zwracamy: 25% opłaty startowej;
- na mniej niż 45 dni przed zawodami (tj. po 02 maja 2019 r.) opłata startowa nie jest zwracana.
 12. Zawody IRONMAN 5150 Warsaw nie biorą udziału w programie transferów między zawodami. 

IX. PAKIET STARTOWY
1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik IRONMAN 5150 Warsaw otrzymuje:
- ubezpieczenie NNW,
- zestaw numerów startowych,
- czepek,
- opaskę na rękę,
- 3 worki – do depozytu, do T1 i T2, 
- plecak z logo imprezy,
- pamiątkową koszulkę finishera IRONMAN 5150 Warsaw,
- napoje i owoce na punktach odżywiania,
- medal na mecie,
- kupon na Welcome Banquet (15.06.2019 r.),
- folder informacyjny IRONMAN 5150 Warsaw,
- upominki od sponsorów i partnerów imprezy.
2. Podstawą odbioru pakietu startowego jest podpisanie Oświadczenia oraz przedstawienie dokumentu tożsamości.
3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do samodzielnego odebrania pakietu startowego.
4. Odbiór pakietu startowego jest jednoznaczny z założeniem przez wolontariusza opaski na rękę zawodnika. 
5. Biuro zawodów będzie czynne  15.06.2019 r. (sobota) – godz. 10:00 – 19:00.
UWAGA: W dniu 16.06.2019 r. Biuro zawodów będzie nieczynne.
6. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.
7. Welcome Banquet odbędzie się 15.06.2019 r. w godzinach 14:00-18:00. Podstawą do otrzymania posiłku jest kupon zawarty w pakiecie startowym.

X. ŚRODKI NIEDOZWOLONE, DOPING.
1. 
Stosowanie dopingu jest zabronione.
2. Zawodnicy, u których zostanie potwierdzone stosowanie dopingu, będą podlegali odpowiedzialności w trybie i na zasadach określonych przepisami antydopingowymi ustanowionymi przez Polską Agencją Antydopingową.
3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do poddania się kontroli antydopingowej podczas zawodów oraz poza nimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z dnia 31 maja 2017 r.).

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników IRONMAN 5150 Warsaw jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna, daneosobowe@sportevolution.pl oraz World Trathlon Corporation, IRONMAN® Germany GmbH, IRONMAN® European Headquarters Höchster Strasse 90, 65835 Liederbach, Germany.
2. Dane osobowe uczestników IRONMAN 5150 Warsaw przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów; wyłonienia zwycięzcy; przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
3. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój. 
4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w IRONMAN 5150 Warsaw. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana.
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w IRONMAN 5150 Warsaw, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

XII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje, dotyczące spraw związanych z IRONMAN 5150 Warsaw, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: SE Group Sp. z o.o., ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa, z dopiskiem" IRONMAN 5150 Warsaw - Reklamacja", w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres: info@5150warsaw.com
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące IRONMAN 5150 Warsaw Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących IRONMAN 5150 Warsaw będzie ostateczna.

XIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników IRONMAN 5150 Warsaw obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie.
3. Żaden z zawodników nie może używać środków lub działań zwiększających wydolność. Zawodnicy mogą być zobowiązani do odbycia testów przed i po zawodach. Jeżeli zawodnik zostanie wezwany na kontrolę, wymagane jest stawienie się do kontroli.
4. Zasady kontroli medycznej pozostają w zgodzie z zasadami i polityką obowiązującą w WTC i obowiązują wszystkich zawodników. Dodatkowo, jeżeli zachodzi taka potrzeba, mogą być stosowane inne regulaminy, nieobowiązujące w ITU. 
5. Każdy uczestnik triathlonu zobowiązany jest do uczestnictwa w zawodach w czepku przekazanym w pakiecie startowym, umieszczenia numeru startowego podczas jazdy rowerowej: pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym; podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa - pod karą dyskwalifikacji.
6. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
7. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne w trakcie rywalizacji w wodzie.
8. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt. 
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
10. Organizator bierze odpowiedzialność tylko za sprzęt niezbędny do ukończenia zawodów, czyli: rower, kask, buty, piankę. Wyposażenie dodatkowe (zegarki, komputery rowerowe, okularki itp.) pozostawiane są w Strefie zmian na własną odpowiedzialność zawodnika. 
11. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora w Strefie zmian oraz policji. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora tylko do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia Strefy zmian przez zawodnika. 
12. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.5150warsaw.com oraz przekazane do informacji mediów.
13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Triathlon odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej, zawody zostaną skrócone do dwóch etapów. 
14. Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w regulaminie pod warunkiem poinformowania wszystkich uczestników o tych zmianach w formie pisemnej lub podczas odprawy technicznej przed startem. 
15. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

 

SZTAFETY IRONMAN 5150 WARSAW - REGULAMIN

I. ORGANIZATOR
1.
Organizatorem Sztafet IRONMAN 5150 Warsaw jest agencja marketingu sportowego SE Group Sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.

II. ZASADY OGÓLNE 
1.
W  trakcie zawodów obowiązują zasady zgodne z regulaminem ITU i mają priorytet nad zasadami krajowych federacji. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli występują szczególne zapisy w regulaminie dla danej imprezy, będą one rozpatrywane w dalszej kolejności. Zawody będą rozegrane na podstawie niniejszego regulaminu w konwencji „bez draftingu”.

III. TERMIN, DYSTANSE, TRASY 
1.
Biuro zawodów będzie czynne w dniu 15.06.2019 r., w godz. 10:00 – 19:00.
2. Sztafety IRONMAN 5150 Warsaw odbędą się na dystansie olimpijskim (1,5-40-10) w dniu 16.06.2019 r.
3. Start zlokalizowany będzie na wschodnim brzegu Zalewu Zegrzyńskiego w ośrodku „Rewita Wojskowym Domu Wypoczynkowym Rynia” (Adres : Rewita WDW Rynia ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi). Uczestnicy sztafet wystartują w trzeciej fali o 9:05. 
4. Pływanie - 1,5 km. 1 pętla po prostokącie w  Zalewie Zegrzyńskim. Start do pływania nastąpi z linii brzegowej plaży ośrodka Rewita WDW Rynia.  Przewidywana temperatura w połowie czerwca w Zalewie Zegrzyńskim to 16-20°C. Organizator zaleca pianki triathlonowe. Przy temperaturze wody poniżej 16°C pianki triathlonowe będą obowiązkowe. Limit ukończenia pływania – 50 minut.
5. Rower – 40 km. Trasa wytyczona z punktu (T1) do punktu (T2). Start z parkingu środka „Rewita WDW Rynia” (ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi). Na całej trasie ruch drogowy zamknięty. Zawody w konwencji bez draftingu! Dozwolone wszystkie sprawnie techniczne typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 2 godziny, 45 minut. Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego wprowadzenia i odebrania roweru do/z strefy zmian. 
6. Bieg – 10,0 km. Limit ukończenia zawodów - 4:00 godziny.
7. Pomiar czasu – elektroniczny z wykorzystaniem chipów. Uczestnicy sztafety przekazują sobie chip na nogę w trakcie zmiany. Biegacz zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipa we wskazanym przez Organizatora miejscu.  

IV. KLASYFIKACJE
W wyścigu sztafet prowadzona będzie:
- klasyfikacja generalna drużyn żeńskich,
- klasyfikacja generalna drużyn męskich,
- klasyfikacja generalna drużyn mix ( w sztafecie startują np. dwie kobiety i mężczyzna lub jedna kobieta i dwóch mężczyzn).

V. NAGRODY   
1.
Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Sztafety IRONMAN 5150 Warsaw, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
2. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród na stronie internetowej 5150warsaw.com.
3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora w Warszawie, do 10 lipca 2019 r. 
4. Zdobywcy miejsc I-III w klasyfikacji generalnej sztafet żeńskich, męskich i mix otrzymają okolicznościowe puchary. 
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.
W Sztafetach IRONMAN 5150 Warsaw może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 18 lat.
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach jest:
- wypełnienie formularz rejestracyjnego i uregulowanie opłaty startowej;
- odebranie pakietu startowego oraz wprowadzenie roweru do strefy zmian w wyznaczonych przez Organizatora miejscu i terminie;
- własnoręcznie podpisanie Oświadczenie.
3. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 
4. W skład sztafety wchodzą trzy osoby, z których: 
- pierwsza osoba płynie 1,5 km i dobiega do strefy zmian,
- druga osoba jedzie rowerem 40 km i dobiega do strefy zmian,
- trzecia osoba biegnie 10km.
5. Jeden uczestnik sztafety może startować tylko w jednym etapie zawodów (pływanie, rower lub bieg).
6. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatorów oraz służby porządkowe.
7. Sędziowie mają prawo do dyskwalifikacji zawodnika niestosującego się do zasad zawartych w Regulaminie.
8. Decyzje obsługi medycznej, dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne. Transport medyczny zawodnika skutkuje jego dyskwalifikacją.
9. Jeżeli zawodnik zadecyduje o wycofaniu się z zawodów w dowolnym momencie rywalizacji zobowiązany jest do poinformowania o tym sędziów i zwrócenie chipa.
10. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW. 
11. Koszt opłaty startowej, noclegów, dojazdów oraz własnego wyżywienia, każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

VII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Z
głoszenia do Sztafet IRONMAN 5150 Warsaw będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej https://slotmarket.pl.
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 31 maja 2019 r. 
3. Limit uczestników w Sztafetach IRONMAN 5150 Warsaw wynosi 100 drużyn. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu.
4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości. 
5. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego DotPay. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
6. Opłatę startową należy uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane. 
7. Opłata startowa za udział w Sztafetach IRONMAN 5150 Warsaw, w zależności od terminu wpłaty, wynosi:
- 450 PLN – do 30.04.2019 r.
- 600 PLN – do 31.05.2019 r. 
8. Potwierdzeniem skutecznej rejestracji jest:
- potwierdzenie rejestracji na zawody ze SlotMarket.pl (contact@slotmarket.pl),
- potwierdzenie płatności z DotPay,
- informacja o rejestracji w historii zgłoszeń na koncie użytkownika SlotMarket.pl.
9. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny rok. 
10. Rezygnację z zawodów należy zgłaszać pisemnie na adres: info@5150warsaw.com. Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:
- do 4 miesięcy przed zawodami (tj. do 16 lutego 2019 r.) zwracamy: 50% opłaty startowej;
- do 45 dni przed zawodami (tj. do 02 maja 2019 r.) zwracamy: 25% opłaty startowej;
- na mniej niż 45 przed zawodami (tj. po 02 maja 2019 r.) opłata startowa nie jest zwracana.

VIII. PAKIET STARTOWY
1.
W ramach opłaty startowej uczestnicy sztafet otrzymują:
- ubezpieczenie NNW,
- zestaw numerów startowych,
- czepek (dla pływaka),
- opaskę na rękę,
- worek do depozytu, 
- pamiątkową koszulkę finishera IRONMAN 5150 Warsaw,
- napoje i owoce na punktach odżywiania,
- medal na mecie,
- kupon na Welcome Banquet (15.06.2019 r.),
- folder informacyjny IRONMAN 5150 Warsaw.
2. Podstawą odbioru pakietu startowego jest podpisanie Oświadczenia oraz przedstawienie dokumentu tożsamości przez każdego uczestnika. Pakiet wydawany jest dla całej drużyny jednocześnie. Pojedyncze pakiety nie będą wydawane.
3. Biuro zawodów będzie czynne 15.06.2019 r. (sobota) – godz. 10:00 – 19:00.
UWAGA: W dniu 16.06.2019 r. Biuro zawodów będzie nieczynne.
4. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.
6. Welcome Banquet odbędzie się 15.06.2019 r. w godzinach 14:00-18:00. Podstawą do otrzymania posiłku jest kupon zawarty w pakiecie startowym.

IX. ŚRODKI NIEDOZWOLONE, DOPING
1. Stosowanie dopingu jest zabronione.
2. Zawodnicy, u których zostanie potwierdzone stosowanie dopingu, będą podlegali odpowiedzialności w trybie i na zasadach określonych przepisami antydopingowymi ustanowionymi przez Polską Agencją Antydopingową.
3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do poddania się kontroli antydopingowej podczas zawodów oraz poza nimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. z dnia 31 maja 2017 r.).

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1.
Administratorem danych osobowych uczestników IRONMAN 5150 Warsaw jest SE Group sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna, daneosobowe@sportevolution.pl
2. Dane osobowe uczestników Sztafet IRONMAN 5150 Warsaw przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów; wyłonienia zwycięzcy; przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
3. W celu realizacji pomiaru czasu, stworzenia wyników, przesłania informacji o numerze startowym oraz uzyskanym rezultacie, dane uczestników (imię, nazwisko, rok urodzenia, płeć, miejscowość, e-mail oraz numer telefonu), zostaną przekazane do Datasport, ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno-Zdrój.
4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie, uniemożliwia udział w Sztafetach IRONMAN 5150 Warsaw. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. 
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Sztafet IRONMAN 5150 Warsaw, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.
Reklamacje, dotyczące spraw związanych ze Sztafetami IRONMAN 5150 Warsaw, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: SE Group Sp. z o.o., ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa, z dopiskiem "Sztafety IRONMAN 5150 Warsaw - Reklamacja" lub na info@5150warsaw.com, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy. W przypadku listu poleconego decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Sztafet IRONMAN 5150 Warsaw Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Sztafet IRONMAN 5150 Warsaw będzie ostateczna.

XII. UWAGI KOŃCOWE
1.
Wszystkich uczestników Sztafet IRONMAN 5150 Warsaw obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie.
3. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
4. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne (WOPR) w trakcie rywalizacji w wodzie.
5. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt. 
6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
7. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.ironmangdynia.pl oraz przekazane do informacji mediów.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Triathlon odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej (czerwona flaga), zawody zostaną skrócone do dwóch etapów.
9. Każdy uczestnik triathlonu jest zobowiązany do uczestnictwa w zawodach w czepku przekazanym w pakiecie startowym, umieszczenia numeru startowego podczas jazdy rowerowej: pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym; podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa - pod karą dyskwalifikacji.
10. Organizator bierze odpowiedzialność tylko za sprzęt niezbędny do ukończenia zawodów, czyli: rower, kask, buty, piankę. Wyposażenie dodatkowe (zegarki, komputery rowerowe, okularki itp.) pozostawiane są w Strefie zmian na własną odpowiedzialność zawodnika.
11. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora w Strefie zmian oraz policji. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora tylko do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia Strefy zmian przez zawodnika. 
12. Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w regulaminie pod warunkiem poinformowania wszystkich uczestników o tych zmianach w formie pisemnej lub podczas odprawy technicznej przed startem. 
13.
W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.