Regulamin

I. ORGANIZATORZY i WSPÓŁORGANIZATORZY
1. Organizatorem Enea IRONMAN 5150 Warsaw jest agencja marketingu sportowego SE Group Sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna.
2. Enea IRONMAN 5150 Warsaw jest eventem organizowanym i zarządzanym przez niezależnego licencjobiorcę World Triathlon Corporation (WTC). Nazwa i logo są używane za pozwoleniem. 

II. ZASADY OGÓLNE 
1. W  trakcie zawodów obowiązują zasady zgodne z regulaminem WTC i mają priorytet nad zasadami krajowych federacji. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli występują szczególne zapisy w regulaminie dla danej imprezy, będą one rozpatrywane w dalszej kolejności. Zawody będą rozegrane na podstawie niniejszego regulaminu opartego o przepisy WTC, w konwencji „bez draftingu”.
2. Na zawodach obowiązują licencje (dzienne lub roczne) triathlonowych federacji krajowych. 

Competition Rules

III. TERMIN, DYSTANSE, TRASY 
1. Biuro zawodów będzie czynne 9.06.2018 r., w godz. 10:00 – 19:00.
2. Enea IRONMAN 5150 Warsaw odbędzie się na dystansie olimpijskim (1,5-40-10) w dniu 10.06.2018 r.
3. Pływanie - 1,5 km. 1 pętla po prostokącie w  Zalewie Zegrzyńskim. Start do pływania nastąpi z linii brzegowej plaży ośrodka Rewita WDW Rynia.  Przewidywana temperatura w połowie czerwca w Zalewie Zegrzyńskim to 16-20 °C. Organizator zaleca pianki triathlonowe. Przy temperaturze wody poniżej 16 °C pianki triathlonowe będą obowiązkoweLimit ukończenia pływania – 50 minut.
4. Rower – 40 km. Trasa wytyczona z punktu (T1) do punktu (T2). Start z parkingu ośrodka „Rewita WDW Rynia” (ul. Wczasowa 59, 05-127 Białobrzegi). Zawody w konwencji bez draftingu! Dozwolone tylko kolarskie rowery szosowe oraz rowery triathlonowe do jazdy na czasLimit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 2 godziny 45 minut. Każdy zawodnik jest zobowiązany do samodzielnego wprowadzenia i odebrania roweru do/z strefy zmian. 
5. Bieg – 10,0 kmLimit ukończenia zawodów - 4:00 godziny.
6. Pomiar czasu – elektroniczny z wykorzystaniem chipów. Chip należy nosić na nodze od momentu przekroczenia linii startu do zakończenia zawodów. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrotu chipu we wskazanym przez Organizatora miejscu.  

IV. KLASYFIKACJE i KATEGORIE WIEKOWE

Kobiety

Mężczyźni

W PRO (Elita kobiet)*

M PRO (Elita Mężczyzn)*

W 18 (18-24 lata)

M 18 (18-24 lat)

W 25 (25-29 lat)

M 25 (25-29 lat)

W 30 (30-34 lata)

M 30 (30-34 lata)

W 35 (35-39 lat)

M 35 (35-39 lat)

W 40 (40-44 lata)

M 40 (40-44 lata)

W 45 (45-49 lat)

M 45 (45-49 lat)

W 50 (50-54 lata)

M 50 (50-54 lata)

W 55 (55-59 lat)

M 55 (55-59 lat)

W 60 (60-64 lata)

M 60 (60-64 lata)

W 65 (65-69 lat)

M 65 (65-69 lat)

W 70 (70-74 lata)

M 70 (70-74 lata)

W 75 (75-79 lat)

M 75 (75-79 lat)

W 80 ( 80 lat i więcej)

M 80 ( 80 lat i więcej)

*O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

*Zakwalifikowanie do kategorii PRO wyklucza udział w kategorii wiekowej.

V. STARTY FALOWE

FALA

KATEGORIA

09:00:00

PRO Mężczyźni

09:02:00

PRO Kobiety

09:05:00

Sztafety

09:10:00

Kategorie wiekowe - rolling start

Rolling start - organizacja: start podzielony na strefy czasowe (czas ukończenia pływania). Zwodnicy ustawiają się w strefie, zgodnej z planowanym czasem ukończenia pływania. Od 9:10, w kolejności od najszybszej do najwolniejszej strefy, do wody będą wpuszczane ośmioosobowe grupy w odstępach 10 sekund. UWAGA! Kategoria wiekowa/kolor czepka nie determinują godziny startu. Wyboru strefy dokonuje zawodnik w strefie startu. 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji startu.

VI. NAGRODY   
1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą Enea IRONMAN 5150 Warsaw, otrzymają na mecie pamiątkowe medale.
2. Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej na 15 minut przed ceremonią wręczenia nagród na stronie internetowej 5150warsaw.com 
3. W przypadku nieobecności na ceremonii wręczenia nagród, nagrody będzie można odebrać tylko w siedzibie Organizatora w Warszawie, do 10 lipca 2018 r. 
4. Zdobywcy miejsc I-V w klasyfikacji PRO mężczyzn i PRO kobiet otrzymają nagrody finansowe i puchary. 
5. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn otrzymują pamiątkowe statuetki. 
6 Zdobywcy miejsc I K/M w kategorii Mistrz Warszawy, otrzymują pamiątkowe statuetki. 
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach.
8. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie triathlonu i negatywny wynik kontroli antydopingowej, w przypadku jej przeprowadzenia. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Zawodnicy klasyfikowanie w kategorii PRO nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Enea IRONMNA 5150 Warsaw może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu zawodów ukończy 18 lat.
2. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach jest własnoręczne podpisanie Oświadczenia, udostępnionego w Biurze zawodów.
3. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie opłaty startowej oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w zawodach, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko. 
4. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad i instrukcji wydawanych przez Organizatorów oraz służby porządkowe.
5. Zawody będą rozegrane według zasad WTC (World Triathlon Corporation).
6. Sędziowie mają prawo do dyskwalifikacji zawodnika niestosującego się do zasad zawartych w Regulaminie.
7. Decyzje obsługi medycznej, dotyczące kontynuowania zawodów, są ostateczne i niepodważalne. Transport medyczny zawodnika skutkuje jego dyskwalifikacją.
8. Jeżeli zawodnik zadecyduje o wycofaniu się z zawodów w dowolnym momencie rywalizacji zobowiązany jest do poinformowania o tym sędziów i zwrócenie chipa. Niezastosowanie się do powyższej zasady może powodować uniemożliwieniem zawodnikowi uczestniczenia w zawodach WTC.
9. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie NNW do kwoty 10.000 PLN. Każdy uczestnik objęty zostanie ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków mających miejsce w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub zgon ubezpieczonego. Składkę płaci Ubezpieczający 
10.  Koszt opłaty startowej, noclegów, dojazdów oraz własnego wyżywienia, każdy zawodnik pokrywa we własnym zakresie.

VIII. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
1. Zgłoszenia do Enea IRONMAN 5150 Warsaw będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na SlotMarket.pl
2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 31 maja 2018 r. 
3. Limit uczestników w Enea IRONMAN 5150 Warsaw wynosi 1500 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu.
4. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej w określonej niniejszym regulaminem wysokości. 
5. Opłatę startową należy uiścić za pośrednictwem serwisu transakcyjnego. Wszystkie dane podawane w płatnościach są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.
6. Opłatę startową należy uregulować podczas rejestracji, w przeciwnym razie zgłoszenie zostanie anulowane. 
7. Opłata startowa za udział w Enea IRONMAN 5150 Warsaw, w zależności od kolejności zgłoszeń, wynosi:
- 80 Euro – pierwsze 500 pakietów,
- 100 Euro – kolejne 500 pakietów,

- 120 Euro – ostatnie 500 pakietów.
8. Dowodem skutecznej rejestracji oraz płatności jest e-mail przesłany na adres podany w formularzu rejestracyjnym.  
9. Opłata startowa pobierana jest w walucie polskiej, przeliczanej po sztywnym kursie 4,50 zł. W przypadku znaczącego wzrostu kursu Euro, organizator zastrzega sobie prawo podwyższenia przelicznika. 
10. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika lub na inny rok. 
11. Rezygnację z zawodów należy zgłaszać pisemnie na adres: info@5150warsaw.com. Wysokość zwrotu opłaty startowej uzależniona jest od terminu zgłoszenia rezygnacji:
- do 4 miesięcy przed zawodami (tj. do 10 lutego 2018 r.) zwracamy: 50% opłaty startowej;
- do 45 dni przed zawodami (tj. do 27 kwietnia 2018 r.) zwracamy: 25% opłaty startowej;
- na mniej niż 45 dni przed zawodami (tj. po 27 kwietnia 2018 r.) opłata startowa nie jest zwracana.
 12. Zawody Enea IRONMAN 5150 Warsaw nie biorą udziału w programie transferów między zawodami. 

IX. PAKIET STARTOWY
1. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Enea IRONMAN 5150 Warsaw otrzymuje:
- ubezpieczenie NNW na kwotę 10.000 zł,
- zestaw numerów startowych,
- czepek,
- opaskę na rękę,
- 3 worki – do depozytu, do T1 i T2, 
- plecak  z logo imprezy,
- pamiątkową koszulkę finishera Enea IRONMAN 5150 Warsaw,
- napoje i owoce na punktach odżywiania,
- medal na mecie,
- kupon na Welcome Banquet (09.06.2018 r.),
- folder informacyjny Enea IRONMAN 5150 Warsaw,
- upominki od sponsorów i partnerów imprezy.
2. Podstawą odbioru pakietu startowego jest podpisanie Oświadczenia oraz przedstawienie dokumentu tożsamości.
3. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do samodzielnego odebrania pakietu startowego.
4. Odbiór pakietu startowego jest jednoznaczny z założeniem przez wolontariusza opaski na rękę zawodnika. 
5. Biuro zawodów będzie czynne  09.06.2018 r. (sobota) – godz. 10:00 – 19:00.
UWAGA: W dniu 10.06.2018 r. Biuro zawodów będzie nieczynne.
6. Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura zawodów, nie będą wydawane ani rozsyłane w późniejszym terminie.
7. Welcome Banquet odbędzie się 09.06.2017 r. w godzinach 14:00-18:00. Podstawą do otrzymania posiłku jest kupon zawarty w pakiecie startowym.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922) informujemy, iż Administratorem danych osobowych uczestników Enea IRONMAN 5150 Warsaw jest SE Group Sp. z o.o., ul. Zimowa 31a/28, 05-515 Nowa Iwiczna oraz World Trathlon Corporation, IRONMAN® Germany GmbH, IRONMAN® European Headquarters
Höchster Strasse 90, 65835 Liederbach, Germany.
2. Dane osobowe uczestników Enea IRONMAN 5150 Warsaw przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia zawodów; wyłonienia zwycięzcy; przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz innych czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
3. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Enea IRONMAN 5150 Warsaw. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana, ale jej cofnięcie nie jest jednoznaczne ze zwrotem opłaty startowej. 
4. Dane osobowe uczestników Enea IRONMAN 5150 Warsaw będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922). 
5. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Enea IRONMAN 5150 Warsaw, obejmuje także publikację imienia i nazwiska, roku urodzenia, klubu uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w jaki publikowany będzie projekt.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, (Dz. U. 2016 poz. 922). Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje, dotyczące spraw związanych z Enea IRONMAN 5150 Warsaw, należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do wykonawcy na adres: SE Group Sp. z o.o., ul. Czapli 31a, 02-781 Warszawa, z dopiskiem" Enea IRONMAN 5150 Warsaw - Reklamacja", w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia imprezy - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres: info@5150warsaw.com
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Enea IRONMAN 5150 Warsaw Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Enea IRONMAN 5150 Warsaw będzie ostateczna.

XII. UWAGI KOŃCOWE
1. Wszystkich uczestników Enea IRONMAN 5150 Warsaw Triathlon obowiązuje niniejszy regulamin.
2. Na miejsce zawodów zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji podnoszących wydajność fizyczną oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas zawodów, pod groźbą wykluczenia z nich. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w zawodach lub wykluczenia go w trakcie.
3. Żaden z zawodników nie może używać środków lub działań zwiększających wydolność. Zawodnicy mogą być zobowiązani do odbycia testów przed i po zawodach. Jeżeli zawodnik zostanie wezwany na kontrolę, wymagane jest stawienie się do kontroli.
4. Zasady kontroli medycznej pozostają w zgodzie z zasadami i polityką obowiązującą w WTC i obowiązują wszystkich zawodników. Dodatkowo, jeżeli zachodzi taka potrzeba, mogą być stosowane inne regulaminy, nieobowiązujące w WTC. 
5. Każdy uczestnik triathlonu zobowiązany jest do uczestnictwa w zawodach w czepku przekazanym w pakiecie startowym, umieszczenia numeru startowego podczas jazdy rowerowej: na plecach, pod siodełkiem oraz na kasku rowerowym; podczas biegu: z przodu, na wysokości pasa - pod karą dyskwalifikacji.
6. Organizator zapewnia doraźną opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów.
7. Organizator zapewnia zabezpieczenie wodne w trakcie rywalizacji w wodzie.
8. Organizator zapewnia szatnie oraz depozyt. 
9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
10. Organizator bierze odpowiedzialność tylko za sprzęt niezbędny do ukończenia zawodów, czyli: rower, kask, buty, piankę. Wyposażenie dodatkowe (zegarki, komputery rowerowe, okularki itp.) pozostawiane są w Strefie zmian na własną odpowiedzialność zawodnika. 
11. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu, każdy uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora w Strefie zmian oraz policji. Zgłoszenia będą przyjmowane przez Organizatora tylko do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia Strefy zmian przez zawodnika. 
12. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy www.5150warsaw.com oraz przekazane do informacji mediów.
13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Triathlon odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia konkurencji pływackiej, zawody zostaną skrócone do dwóch etapów. 
14. Organizator ma prawo do zmian zasad zawartych w regulaminie pod warunkiem poinformowania wszystkich uczestników o tych zmianach w formie pisemnej lub podczas odprawy technicznej przed startem. 
15. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.